NÜK­HET KOÇ,’ İŞ VE Tİ­CA­RET DÜN­YA­SI İLE BİR­LİK BERABERLİK İÇİN­DEYİZ’

TARSUS HABER- Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç, iş ve ti­ca­ret dün­ya­sı ile bir­lik için­de ola­rak Tar­sus’un üre­tim de­ğer­le­ri­ne kat­kı ver­mek ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Mec­lis Üye­si Koç, Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO)Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak’ı zi­ya­ret ede­rek, ül­ke ve ağır­lık­lı ola­rak böl­ge­miz eko­no­mi­si hak­kın­da is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du.

TSO’nun, Tar­sus’un en bü­yük si­vil top­lum teş­ki­lat­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Nük­het Koç, “İş ve ti­ca­ret ha­ya­tı­na yön ve­ren TSO’lar bu­lun­duk­la­rı böl­ge­nin ön­cü di­na­mik gü­cü­dür. 

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­mız da bu ken­tin lo­ko­mo­tif gü­cü­dür. Bi­zim or­tak pay­da­mız bu­ra­da hiç şüp­he­siz ya­şa­dı­ğı­mız şe­hir Tar­sus’tur. Güç­lü bir ile­ti­şim ve so­run­la­ra müş­te­rek çö­züm ara­yı­şı ile aşa­ma­ya­ca­ğı­mız en­gel yok. Ye­ter ki bir­lik­te ha­re­ket ede­li­m” de­di.

MHP’li Nük­het Koç, ön­ce­lik­le Tar­sus’un İL ko­nu­sun­da ver­di­ği mü­ca­de­le­si­ne Si­vil Top­lum Ku­ru­luş­la­rının da des­tek ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, çok ya­kın bir ge­le­cek­te fa­ali­ye­te ge­çe­cek olan Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde­ki fir­ma­lar­da is­tih­dam sağ­la­ya­cak­la­rını bu ken­tin in­san­la­rı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

Tar­sus OSB baş­ta ol­mak üze­re Çu­ku­ro­va Böl­ge­sel Ha­va­li­ma­nı ve di­ğer pro­je­le­rin bi­ran ön­ce

Fa­ali­ye­te ge­çi­ril­me­si ve Tar­sus eko­no­mi­si­nin aya­ğa kalk­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Nük­het Koç, bu­nun için de Tar­sus or­tak pay­da­sın­da bu­luş­mak ge­rek­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

Tar­sus TSO Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak ise, zi­ya­ret­ten do­la­yı ken­di­si­ne te­şek­kür ede­rek, bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de olun­ma­sı ha­lin­de bu ken­tin da­ha üst nok­ta­la­ra ge­le­ce­ği­ni söy­le­di.

Ko­çak, zi­ya­ret sı­ra­sın­da Tar­sus OSB’nin son du­ru­mu, Tar­sus’un İL ko­nu­su, Tar­sus’a ge­len be­yaz ya­ka­lı­la­rın ko­nak­la­ma so­ru­nu ve TA­KİK’in ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler ver­di.

0 Yorumlar

Yorum Gönder